Vad gör kakorna med oss? : En studie om internetanvändares kunskap och inställning till datainsamling via cookies

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Sammanfattning: Denna studie undersöker svenska internetanvändares kunskaper och inställningar till datainsamling genom cookies. Syftet med studien är att ta reda på vilken nivå deras kunskap ligger på och vad de har för inställning till cookies samt om det finns något samband mellan dessa. Studien baseras på en kvantitativ undersökning genom en webbenkät och kompletteras med en kvalitativ undersökning i form av semi-strukturerade intervjuer. Webbenkäten genererade åttiotre svar och av dessa var det sex respondenter som blev intervjuade. Resultatet visade på en låg kunskapsnivå om datainsamling genom cookies och en neutral eller negativ inställning till dessa. Det fanns en oro bland respondenterna att deras personliga information hamnar i fel händer eller att deras integritet kränks. Trots oron fanns det även en nonchalans och likgiltighet inför internetanvändarnas egna ansvar och agerande till datainsamlingen. Slutsatserna som kunde dras var att inställningen till cookies var mestadels negativ och kunskapsnivån kring dem var generellt väldigt låga. Ett behov av relevant utbildning inom ämnet skulle behövas då kunskapsnivån hos internetanvändare måste bli högre och de behöver utveckla en digital kompetens för att få rätt förutsättningar i dagens digitaliserade samhälle. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)