Ungdomars upplevelser av sociala medier : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Författare: Liza Mitz Langton; Hanna Kåhre; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom ökar bland ungdomar i samhället samtidigt som fysisk aktivitet ses minska. Ungdomar använder sociala medier i stor utsträckning. Det saknas kunskap om varför ohälsan ökar samt hur användningen av sociala medier påverkar ungdomar psykiskt och fysiskt. Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars upplevelser av hur sociala medier påverkar deras psykiska och fysiska hälsa samt belysa eventuella könsskillnader. Metod: Kvalitativ explorativ studie med fyra fokusgruppsintervjuer bestående av ungdomar i åldern 15-17 år. Data analyserades med latent innehållsanalys och teoretiskt ramverk var Antonovskys teori om Känsla av sammanhang (KASAM). Resultat: Analysen resulterade i ett tema “Sociala medier påverkar min vardag på gott och ont” och fyra kategorier; Användningen – en del av mitt liv, En plats att finna glädje och gemenskap, Miljön på sociala medier påverkar mig psykiskt och Användningen påverkar min kropp. Användningen kunde vara en inspiration eller en distraktion och därmed påverka dem psykiskt och fysiskt. Flickor använde ibland sociala medier som en tillflyktsplats. Miljön påverkade psykiska måendet samtidigt som sociala medier var en plats att finna glädje och gemenskap. Flickor påverkas mer av det tuffa klimatet på sociala medier. Pojkar beskrev i högre utsträckning att användningen kunde minska sömntiden. Slutsats: Ungdomarna upplevde användningen av sociala medier som meningsfull. Sociala medier bidrog till glädje och gemenskap samtidigt som användningen kunde vara stressande och upplevas kravfyllt. De könsskillnader som framkommit av hur ungdomars psykiska och fysiska hälsa påverkas av sociala medier indikerar vikten av individuellt anpassat stöd till ungdomar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)