IFRS 16 – Den nya leasingstandarden - En studie av börsföretags incitament att manipulera redovisningen av leasingavtal

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: I standarden IFRS 16 fastställs de nya reglerna för redovisning av leasingavtal som gäller från och med 1:a januari 2019. Reglerna kräver att samtliga leasingavtal ska redovisas som nyttjanderätter och leasingskulder i leasetagarens balansräkning. Aktiveringen av leasingavtal i balansräkningen orsakar en negativ påverkan på flera viktiga finansiella nyckeltal som används av intressenter vid exempelvis kreditbedömningar och investeringar. Som ett led av detta kan företag ha incitament att manipulera redovisningen på olika sätt för att minska denna påverkan. Syfte: Att undersöka om incitament påverkar företagen att manipulera redovisningen i samband med implementeringen av IFRS 16. Metod: Studien har en kvantitativ ansats och baseras på data som inhämtas från databasen Capital IQ samt granskning av årsredovisningar. Studiens urval består av europeiska börsföretag som redovisar enligt IFRS-regelverket och som redovisade kostnader för operationell leasing 2018. Genom att fastställa hur olika nyckeltal har förändrats mellan åren 2018-2019 och sätta förändringen i relation till företagets skuldsättningsgrad kunde vi med hjälp av regression se om det fanns ett samband som indikera att förändringen var ett resultat av incitamentsdriven redovisning eller ej. Genom att utföra ett t-test kunde vi undersöka om företag inom mer leasingintensiva branscher i genomsnitt använde en högre diskonteringsränta än andra företag vid nuvärdesberäkningen av leasingskulden. Resultat och slutsatser: Studiens resultat antyder på att leasingintensiteten snarare än skuldsättningsgraden har skapat incitament hos företagen att manipulera redovisningen av leasingavtal. Istället för att helt och hållet dölja leasingavtal från balansräkningen verkar en högre diskonteringsränta användas för att minska negativ påverkan på viktiga finansiella nyckeltal. Förslag till vidare forskning: Vidare forskning av diskonteringsräntan anses vara intressant för att undersöka om den räntesats som används av företagen har beräknats korrekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)