Den nya redovisningskonsulten? En studie om digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens yrkesroll och goda redovisningssed

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur redovisningskonsulten upplever förändringar i sin yrkesroll till följd av digitaliseringen, och vilken påverkan digitala instrument har på hur god redovisningssed efterföljs inom redovisningsbranschen. Vidare syftar studien till att undersöka hur intern kontroll av digitala instrument används för att legitimitet och tillförlitlighet i redovisningen uppnås. Metoden grundades i en kvalitativ metod med ett huvudsakligen induktivt angreppssätt. För att besvara studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med auktoriserade redovisningskonsulter. Vidare genomfördes en kodning och innehållsanalys på det empiriska materialet från intervjuerna, med en tematisk och riktad innehållsanalys. De teoretiska perspektiven utgick från tidigare forskning om digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen, och den institutionella teorin. Författarna har utformat en teoretisk analysmodell byggd på teorin, för att använda som underlag vid utformningen av intervjustudien samt som ramverk för uppsatsens analyskapitel. Materialet från genomförda intervjuer med respondenterna utgör studiens empiri. Dessa har analyserats utifrån studiens teoretiska analysmodell. Studien visar att redovisningskonsulterna upplever förändringar i yrkesrollen till följd av digitaliseringen, och dess effekter på yrkesrollen kännetecknas huvudsakligen av ett förändrat arbetssätt. Digitala instrument visar ha både negativa och positiva effekter på hur god redovisningssed efterföljs. Vidare framkommer interna kontroller vara ett verktyg för att minimera fel inom redovisningen och för att uppnå tillit hos utomstående aktörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)