Hanteringen av Goodwill på OMX Nordiska Börs Stockholm under 2009

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen bygger på en studie av 256 noterade bolags årsredovsningar vid OMX Nordiska Börs Stockholm. Studiens syfte är att se hur nedskrivningar av goodwill hanterats under 2009 samt om det förekommer skillnader jämfört med 2008. Författarna ville också se hur omräkningsdifferenser påverkade goodwill som balanspost samt om den pågående finanskrisen hade någon koppling till de nedskrivningar som gjordes under 2009. Författarna ville också se om nedskrivningar i enlighet med IFRS/IAS är det bästa tillvägagångsättet för hanteringen av goodwill eller om avskrivningar möjligen är bättre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)