Framtagning av primärkonstruktion till nytt cykellås

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Liza Åkesson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Cykelstölder är ett stort problem i dagens samhälle. I Sverige polisanmäldes 65 700 cykelstölder under 2011. De cykellås som finns på marknaden kan på ett eller annat sätt brytas upp och efter det är cykeln fullt brukbar. Examensarbetets uppdragsgivare hade idéer om ett nytt cykellås som förhindrade cykelns brukbarhet efter uppbrytning av låset. Idén ledde till ett samarbete med uppdragsgivaren, mig och teknikkonsultföretaget, Cross Design. Samarbetet vidareutvecklade idén och resulterade i detta examensarbete.

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en primärkonstruktion till ett nytt cykellås som inte finns på dagens marknad. Arbetets metod har utgått från Fredy Olssons konstruktionsprocess som avgränsats till princip- och primärkonstruktion.   

Arbetet har innefattat en grundlig produktundersökning, framtagning av kriterier utifrån uppdragsgivarens och standarderna EN 14764: 2005, City and trekking bicycles - Safety requirements and test methods och EN 15496: 2008, Cycles – Requirements and test methods for cycle locks, krav. Kriterieuppställningen följdes av idégenerering för att slutligen resultera i en primärlösning som konstruerades och beräknades i Catia V5.

Resultatet blev ett innovativt cykellås som förhindrar cykelns brukbarhet efter uppbrytandet av låset. Primärkonstruktionen har gett uppdragsgivaren underlag för vidareutveckling tillprototyp och tillverkningskonstruktion.

I denna version undanhålls delar på grund av sekretesskäl.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)