Franchisee-based brand equity inom fastighetsmäklarbranschen : Varumärkets värde för franchisetagare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Franchisee-based brand equity inom fastighetsmäklarbranschen – Varumärkets värde för franchisetagare Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Ebba Granberg, Malin Bloom Handledare: Jonas Kågström Datum: 2015 - maj Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilka källor franchisetagare påverkas av i skapandet av FBBE inom tjänsteföretag. Detta med avseende på vilken betydelse varumärket har i franchisekonceptet och huruvida detta påverkar franchisetagarens intentioner att ingå i ett franchiseavtal samt bibehålla franchiserelationen. Metod: Då syftet med studien är att analysera franchisetagarens påverkan av FBBE, har således studien genomförts med en kvalitativ forskningsansats. Semi-strukturerade intervjuer har utförts med 12 franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen, vilka alla arbetar i Stockholmsområdet. Materialet har därefter analyserats med hjälp av dataanalysprogrammet Nvivo10 och presenterats tillsammans med resultaten för studien. Resultat & slutsats: Studien introducerar en ny modell över FBBE inom den svenska fastighetsmäklarbranschen. Förslag till fortsatt forskning: Denna studie är avgränsad till ett specifikt geografiskt område och det kan därför vara av intresse att upprepa en liknande studien inom samma bransch, men i ett annat geografiskt område. Då studien har en kvalitativ forskningsansats kan det även vara av intresse att överföra studien till en kvantitativ forskningsansats för att skapa en generaliserbarhet för den svenska fastighetsmäklarbranschen. Det kan även anses vara intressant att utforska franchisegivarens uppfattning om franchisee-based brand equity. Uppsatsens bidrag: Bidraget kan öka förståelsen för franchisetagare vid val av franchisegivare samt ge en ökad förståelse för källorna till franchisee-based brand equity. Franchisegivare är likväl en målgrupp för uppsatsens tillämpning då även de kan få en ökad förståelse för vilka aspekter som är av vikt vid franchisetagares val av franchisenätverk, men kan även vara av intresse för verksamma fastighetsmäklare inom branschen. Nyckelord: Franchise-based brand equity, varumärke, franchisetagare, attraktion, bibehållande och källor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)