Gå runt lagen och gå hem på dagen - En analys av bestämmelsen om ogiltighetsförklaring vid uppsägning i 34 § LAS

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats utreder rättsläget beträffande ogiltighetstalan vid uppsägning. Dess syfte är att komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att det är mer fördelaktigt att avskeda även i fall då åtgärdens föranledande skäl endast räcker till för en uppsägning. De mest centrala lagrummen för uppsatsen är 34 och 35 §§ LAS. Genom en rättsanalytisk metod kommer utredningen söka besvara frågor såsom vilka konsekvenserna blir av ett överutnyttjande av avsked. Detta kommer ske genom att rättsfall från Arbetsdomstolen, förarbeten och doktrin vägs mot lagtext. De slutsatser som kan dras från rättsutredningen är att det i de flesta fall är ekonomiskt fördelaktigt att avskeda även i klara uppsägningsfall. Detta beror framförallt på att den anställde, till skillnad från vid avsked, har rätt att kvarstå i tjänst under en ogiltighetstvist om uppsägning. Det råder skilda meningar mellan arbetsmarknadens parter om hur väl den gällande lagstiftningen fungerar och vilka eventuella förändringar som kan tänkas leda till dess förbättring. I den slutliga analysen ges egna förslag på förändringar som skulle kunna leda till att antalet onödiga avskedsfall skulle minska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)