Faktorer som påverkar livskvalitet efter en ögonamputation - en litteraturstudie : Att leva med en ögonprotes

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: En ögonamputation innebär en livslång begränsning av synfunktionen vilket kan förväntas påverka livskvaliteten. Syftet var att identifiera faktorer som påverkade livskvalitet på lång sikt efter en ögonamputation i vuxen ålder samt att beskriva hur livskvaliteten påverkades. Metod: Litteraturstudien följde niostegsmodellen av Polit och Beck (2017). Artiklarnas relevans bedömdes i tre urvalssteg: 1. Huruvida titel/ sammanfattningen matchade syftet. 2. Huruvida artiklarna i sin helhet matchade syftet samt in- och exklusionskriterierna. 3. Kvalitets­bedömning. Databearbetning: Faktorer som påverkade livskvalitet hos ögonamputerade protesbärare sorterades efter likheter och olikheter. Kategorier formulerades och tre karakteristiska teman identifierades bland dessa. Resultatet baserades på sju artiklar. Bland faktorerna som påverkade livskvalitet efter en ögonamputation identifierades tre teman ’Slutgiltig fysisk förändring’, ’Psykiska och känslomässiga påfrestningar’ samt ’Socialt undvikande beteende’. Temat ’Slutgiltig fysisk förändring’ tilldelades kategorierna ’Två blir ett: Enögdheten & monokulärt seende’ och ’Ett camouflerat operationsärr: Ögonhåla & protes’. ’Bearbetning av ögonförlusten’, ’Psykologiska problem’ samt ’Utmattning’ var de tre kategorierna tillhörande temat ’Psykiska och känslomässiga påfrestningar’. Temat ’Socialt undvikande beteende’ tillhörde kategorierna: ’Upplevd begränsad funktionsduglighet’ och ’Osäkerhet i mellanmänskliga relationer’. Slutsatsen: Studien sammanfattar kunskapsläget kring faktorer som påverkar livskvalitet efter en ögonamputation på lång sikt. Kunskap som behövs för att kunna optimera rehabiliteringsprocessen, ge god omvårdnad samt förhindra utanförskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)