HÅLLBARHETSSTRATEGIER, FRÅN ORD TILL HANDLING En fallstudie om en banks implementering av hållbarhetsstrategier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Många företag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och utvecklar strategier för att adressera den här typen av utmaningar, men när det gäller implementeringen av hållbarhetsstrategier saknas ofta konkreta tillvägagångssätt för att implementera dessa. Tidigare forskning har uttryckt att det behövs fler studier som kan ge en fördjupad bild över implementeringen av hållbarhetsstrategier i företag. Därav studeras vilka faktorer som underlättar eller försvårar en sådan process. Då bankerna har en viktig funktion i samhället har de goda möjligheter att arbeta för en hållbar utveckling och eftersom bankerna har studerats i mindre grad används en bank som underlag i den här studien.Syfte: Syftet med den här rapporten är att få en fördjupad förståelse över vilka faktorer som hindrar eller underlättar en implementering av hållbarhetsstrategier inom banksektorn för att överbrygga gapet mellan formulering och implementering av hållbarhetsstrategier inom den svenska banksektorn. Metod: För att kunna uppfylla studiens syfte utfördes en fallstudie på SBAB. Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats där intervjuer har genomförts för att samla in data. Resultat och slutsats: Utifrån tidigare forskning har faktorer som underlättar eller försvårar implementeringen av hållbarhetsstrategier identifierats. Ur resultatet kan det urskiljas att många av de studerade faktorerna har en underlättande effekt på implementeringen av hållbarhetsstrategier inom SBAB, medan vissa faktorer till viss del försvårar implementeringen av hållbarhetsstrategier. Att se över de här faktorerna kan underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier i framtiden samt överbygga det gap som finns idag mellan formulering och implementering av hållbarhetsstrategier inom banksektorn. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)