Igenkänning och utmaning : Gymnasielevers attityd till läsning och meningsskapande ur ett andraspråksperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka SVA-elevers attityd till läsning av skönlitteratur i gymnasieskolan, samt i vilken mån meningsskapande sker under läsprocessen. För att besvara detta genomfördes en fokuserad gruppintervju med tre SVA-elever i årskurs två på gymnasiet. Parallellt med fokusgruppintervjun skickades även en enkät ut till en grupp SVA-elever. Det insamlade materialet från fokusgruppintervjun samt enkäten analyserades sedan utifrån Langers teori om litterära föreställningsvärldar, Rosenblatts teori om läsning som en transaktion samt McCormicks sociokulturella modell med fokus på samspelet mellan text och läsare. Resultatet visade att eleverna har en positiv inställning och attityd till läsning av skönlitteratur samt att de ser läsning som en engagerande aktivitet där lärande och utveckling ständigt sker. Meningsskapandet sker i spegling i texten samt igenkänning utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser. Resultatet visade även på att intresset för skönlitteraturläsning till stor del drivs av språkutvecklande aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)