Religiös slakt- En mänsklig rättighet? : Ett studium om det är etiskt försvarbart med kosher- och halalslakt utifrån Martha C Nussbaums förståelse för djurens rättigheter och människans rätt att utöva religion.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Etik

Författare: Cecilia Dresch; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna uppsats handlar om religiös slakt och hur etiskt försvarbara den judiska kosherslakten och den muslimska halalslakten är, detta utifrån ett människorättsperspektiv i jämförelse med ett djurrättsperspektiv. Uppsatsen utgår till stor del utifrån författaren Martha C Nussbaums teorier kring människors rättigheter och djurs rättigheter, där hon i båda ämnena tar upp ”the capability approach”, som handlar om vad varje människa och djur som ett minimum, för vad ett värdigt liv kräver, har rätt till. I uppsatsen finns även avsnitt om kosher- respektive halalslakt samt ett kapitel om jordbruksverkets syn på konventionell slakt och dess innebörd men också deras syn på kosher- och halalslakt

I analysen, analyseras de olika delarna för att försöka hitta svar på min frågeställning. Analysen inleds med ett människoperspektiv utifrån, ”the capabilities approach”, där jag analyserar konsekvensen av ett förbud mot kosher- och halalslakt. Vilket enligt mig skulle vara en inskränkning mot detta minimum som Nussbaum ställer upp med ”the capabilities approach”. Efter detta kommer en analys av djurättsperspektivet där jag försöker få fram vad djurens rättigheter bör vara och hur vi ska kunna tillgodose djurens rättigheter. I slutet av analysen så försöker jag få fram en bild av hur vår relation till djuren bör se ut, samt att jag tittar på kosher- och halalslakt och försöker få fram hur humant/rättfärdigat dessa slaktmetoder är. I slutsatsen tar jag fram det väsentligaste delarna från analysen för att försöka finna svar på min frågeställning. Jag diskuterar vilket perspektiv jag anser bör gå före det andra utifrån min frågeställning för att till slut komma fram till att jag inte anser att det är etiskt försvarbart med kosher- respektive halalslakt utifrån ett människorättsperspektiv i jämförelse med ett djurrättsperspektiv.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)