"Jag behandlar inte alla lika" : Intervjuer med dramapedagoger om att arbeta genusmedvetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Författare: Ellen Englund; [2014]

Nyckelord: dramapedagogik; genus; pedagogik; queer; teater;

Sammanfattning: Englund, Ellen (2014) "Jag behandlar inte alla lika" – Intervjuer med dramapedagoger om att arbeta genusmedvetet, Kandidatuppsats i Dramapedagogik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, Sverige. Syftet var att undersöka vad det kan innebära för några dramapedagoger att arbeta genusmedvetet. Metoden var enskilda intervjuer. Frågeställningarna undersökte dramapedagogernas uppfattningar om genus betydelse, om vad genusmedvetenhet innebär för deras praktik samt om vilka svårigheter och styrkor det finns i att arbeta dramapedagogiskt med genus. Studien eftersökte utsagornas bredd. Resultatet presenterades genom dramapedagogernas enskilda utsagor. Analysen skedde genom frågeställningarna och genusteoretiska begrepp. Det framkom att informanterna hade en socialkonstruktivistisk och maktkritiskt genussyn, samt att en genusmedveten dramapedagogisk praktik kunde innebära ett integrerat arbete utifrån gruppen, se problem inte deltagarna ser, arbete med könsfrågor, undvikande av att köna verkligheten och fiktionen, verktyg för skapandet av genus/kön, bejakande av queera läckage, reflekterande över praktik och reflektion samt tankar om rätt och fel. Dramapedagogikens teaterförankring uppfattades som en styrka och en svårighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)