Personalidé som ett strategiskt verktyg - en fallstudie av IKEA Kundservice Center

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte Mitt syfte med denna uppsat's är att skapa en förståelse för begreppet personalidé och des's användbarhet genom att studera och analysera hur design och implementering av personalidé, utifrån en given affärsidé, kan utforma's på ett framgångsrikt sätt. Metod Det empiriska materialet bygger på en fallstudie av IKEA Kundservice Center i Älmhult. Insamlandet av data har skett främst genom intervjuer med personer i chefspositioner i fallföretaget, medarbetare på personalavdelningen, facklig klubbordföranden, arbetsförmedlare samt personalarbetare på koncernnivå. Data har även samlat's in genom en enkätundersökning till de anställda i fallföretaget. I analysen placera's begreppet personalidé in i det sammanhang fallföretaget utgör. För att kunna inta och hantera ett helhetsperspektiv använder jag mig av ett systemtänkande. Resultat Med bakgrund av resultatet av fallstudien formulerar jag fem hypoteser kring begreppet personalidé. Begreppet personalidé bidrar till att tydliggöra personalrelaterade frågor och möjligheten att arbeta strategiskt med dessa. Resultatet tyder även på att en personalidé inte bara påverkar företaget's kunder och anställda utan även andra intressenter. Personalidé kan dessutom fungera som ett verktyg för att åstadkomma förändring genom sitt ömsesidiga förhållande till andra delsystem i företaget. Vad gäller utformning av en personalidé bör den prägla's av ett holistiskt synsätt och ta hänsyn till utbytet med intressenterna i omgivningen, idéer i idésystemet och de möjligheter som organisationsstrukturen erbjuder. För att åtgärderna i organisationsstrukturen ska bli samordnade och varaktiga bör en personalidé först förankra's i företaget's idésystem vid implementering. Slutligen utvecklar jag även en modell med syfte att underlätta ett strategiskt arbete med personalfrågor. Genom ytterligare forskning och utveckling av denna modell kan modellen eventuellt bidra till en djupare och på samma gång bredare förståelse för ett företag's affärsidé.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)