Det magiska spänningsfältet : en vetenskaplig essä om leksakers makt och dragningskraft i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Syftet med denna vetenskapliga essä är att belysa och problematisera populärkulturens roll i förskolan och dess inverkan på barn, pedagoger och förskolans verksamhet. Vår essä tar sin utgång ur två olika dilemman där frågan kring barns egna leksaker i förskolan problematiseras. Vi har undersökt barns populärkultur ur ett historiskt perspektiv fram till idag för att försöka få fatt i leksakers betydelse för barn genom tiderna. Vi ville även försöka förstå vad det är hos leksakerna som skapar den, som vi uppfattar, magiska drivkraften som gör att barn kan uppslukas av något så starkt. Vad är drivet och suget som gör att de glömmer tid och rum och bara ger sig hän i leken? Hur ska vi kunna använda oss av det för att göra tiden på förskolan så magisk även i stunder då leksakerna inte finns med, eller är leksakerna en förutsättning? Vi har även valt att reflektera kring de olika maktperspektiv som vi tycker oss kunna se i våra dilemman. Essäskrivande som metod gav oss en möjlighet att lyfta och fördjupa de dilemman som uppstått i vårt arbete, att försöka förstå dem och se dem ur fler perspektiv än vårt eget. Vi har i vårt essäskrivande intagit en hermeneutisk forskningsansats, där vi har växlat mellan litteraturen, reflektionen och skrivandet. Våra frågeställningar var: Hur kan det magiska spänningsfält som finns mellan barn och leksaker förstås? Hur kan förskollärare förhålla sig till den eventuella maktförskjutning som sker i situationer där barnen besitter mer kunskap än pedagogerna? Vad påverkar förskollärares syn på leksakers möjlighet att berika eller begränsa förskolans verksamhet? Vi har i vår forskning utgått ifrån Foucaults maktteori för att försöka förstå hur makt påverkar våra relationer. Vi har genom detta fått en förändrad och fördjupad syn på makt, och hur den påverkar alla situationer. Vi har undersökt leksakers laddning och hur denna påverkar barn och pedagoger i förskolan. I ett försök att förstå det komplexa fenomen som vi valt att kalla det magiska spänningsfältet har vi läst litteratur skriven av flera olika författare och filosofer som alla bidragit med delar som hjälpt oss att bilda en helhet av fenomenet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)