RIKTPRIS I ECI-PROJEKT – KRAV PÅ BIM-MODELLER AVSEENDE DETALJERINGSNIVÅ

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

Sammanfattning: Det här examensarbetet handlar om riktpriset i ECI projekt samt krav på BIM modeller avseende detaljeringsnivåer. Early Contractor Involvement (ECI) är en relativt ny samverkansmodell i Sverige som används av Trafikverket i ett fåtal väldigt stora infrastrukturprojekt. ECI består av två faser och går ut på att beställaren samverkar med entreprenören i ett tidigt skede, fas 1, där entreprenörens kompetens och erfarenhet är värdefull redan i planeringen. Om beställare och entreprenör kommer överens om den ungefärliga kostnaden, riktpriset, för att utföra arbetet enligt fas 1, får entreprenören också utföra arbetet som en totalentreprenad i fas 2. BIM är en viktig pusselbit för framgång i ECI-projekt och kan förbättra samverkan mellan olika aktörer och team i projekteringen. Informationen i modeller kan lätt flyttas mellan team och användas för att förkorta beslutsprocesser. Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken detaljeringsnivå i modeller som är nödvändig för ECI-projektets första fas (riktprisfasen), samt undersöka hur Trafikverket ställer krav på BIM och modellers detaljeringsnivåer. Studien genomfördes genom att göra en jämförelse av erhållet riktpris för två brandsläckningssystem med olika detaljeringsnivå (LOD200 och LOD300) i en tunnelmodell. Studien avgränsar sig till endast bruttokostnader för material såsom rör, rörkopplingar och ventiler. Undersökningen visade utifrån mängdförteckningen att riktpriset för modellen med högre detaljeringsnivå (LOD 300) är 95% större än för den lägre nivån (LOD 200). I modellen med LOD 200 beräknades riktpriset enbart på rören vilket gjorde en stor skillnad jämfört med LOD 300 där riktpriset beräknades på rören, rörkopplingar och ventiler. Utifrån det kan slutsatsen dras att en modell med detaljeringsgrad LOD 200 inte innehåller tillräckligt med information för att kunna prissättas utan alltför stor prisavvikelse och risk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)