FÖREKOMST AV SKADEPREVENTIV TRÄNING INOM SVENSK UNGDOMSFOTBOLL En enkätstudie med tränare för U17-lag på pojksidan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund:Syfte:Fotbollsspelare upp till 17 års ålder har identifierats som en målgrupp förskadeförebyggande träning. Skadeincidensen hos elitpojkspelare i Sverige är nästan likahög som hos seniorspelare. Skadeförebyggande träning ur olika perspektiv harundersökts i hög grad på flicksidan men är inte lika väl studerat hos pojkspelare.Graden av implementering varierar stort i tidigare studier.Syftet med studien var att undersöka förekomsten av skadeförebyggande träning förnedre extremitet i pojkfotbollslag inom de högsta divisionerna för 17-åringar i Sverige.Metod: En kvantitativ studiedesign där en webbaserad enkät användes för datainsamling. Enrepresentant från vardera lagen i de sju högsta U17-serierna på pojksidan i Sverigesäsongen 2017 bjöds in att delta i studien. Resultatet analyserades med chi2-test samtSpearman’s korrelationskoefficient. Signifikansnivån var 0,05.Resultat:Konklusion:Enkäten skickades ut till 84 personer, svarsfrekvensen blev 67 %. Skadeförebyggandeträning tillämpades av 89,3 % av tränarna. Ett signifikant samband hittades mellan totalträningstid och andelen skadeförebyggande träning under säsong (r=0,474) ochförsäsong (r=0,554). Andelen skadeförebyggande påverkades av medicinsk utbildninghos tränarna (säsong p=0,052, försäsong p=0,01), tränarnas sysselsättningsgrad iklubben (säsong p=0,042, försäsong p=0,083) och om laget hade tillgång till specifikayrkesgrupper (säsong p=0,04, försäsong p=0,02).Majoriteten av tränarna för svenska U17-lag på pojksidan använder egna, generellaskadeförebyggande uppvärmningsprogram som inkluderar flera olika träningsformer.Total träningstid/vecka, medicinsk utbildning hos tränarna, tränarnassysselsättningsgrad i klubben samt lagets tillgång till specifika yrkesgrupper tyckspåverka implementeringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)