Intranät : vilka konsekvenser får ett intranät för kommunikationen i en mångfilialkedja?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: Rebecca Nylén; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I organisationer är det av mycket hög betydelse att kommunikationen och utbyte av information fungerar bra, och ett medel som kan främja den interna kommunikationen är ett intranät. Dock finns vissa problemområden som bör beaktas och tas hänsyn till när intranät ska agera som främsta kommunikationskanal. Om användarna upplever brister i intranät som kommunikationskälla, måste de intranätansvariga inom organisationen åtgärda dessa problem.

Uppsatsens undersökning går ut på att jag har besökt sex olika butiker som tillhör en mångfilialkedja, för att se vilka konsekvenser ett intranät får för kommunikationen. Jag intervjuade både anställda och butikschefen i butikerna för att få deras syn på intranät som kommunikationskanal. För att få fram så bred information som möjligt och för att kunna ge ett så pålitligt resultat som möjligt höll jag även en intervju med de intranätansvariga inom kedjan.

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenser ett intranät får för kommunikationen i en mångfilialkedja. Jag ser på intranätet i termer av kommunikation, arbetsredskap och processer, snarare än som ett nätverk av datorer. Jag ville även se om det kunde finnas brister i ett intranät som kommunikationskälla tillhörande en mångfilialkedja, och om det är brister som kan åtgärdas.

Den största positiva konsekvensen ett intranät får för kommunikationen, som jag kunde tyda utefter mina empiriska resultat, är att informationen kommer fram fortare till de anställda via ett intranät och att informationen finns lättillgängligt och samlad på ett och samma ställe.

Den största negativa konsekvensen är att de äldre inom en mångfilialkedja inte kan ta till sig den viktiga informationen, på samma sätt som de yngre i kedjan, då de äldre i regel inte har någon vidare datorkunskap eller engelskkunskap. Eftersom många som jobbar i denna typ av butik tillhör den äldre generationen, och datorkunskap och engelskkunskap inte fanns som ämnen under deras skoltid, är detta problem för kommunikationen i kedjan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)