Anpassningar i affärssystem ur affärssystemsleverantörens perspektiv : En studie om hur systemleverantörer kan arbeta med kunders önskemål om anpassningar i standardiserade affärssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Anpassningar i ett affärssystem är en komplex och problematisk process. Det är en utmaning för systemleverantörer att utveckla ett system som matchar organisationers behov och som inte kräver anpassning. Många kundorganisationer är i behov av att genomföra kundspecifika anpassningar i sitt system på grund av saknad funktionalitet. Systemleverantörer kan bemöta kunders behov på olika sätt där anpassning av kunders standardsystem kan genomföras. Är inte behovet av en anpassning genomförbar kan det krävas ändring av kundens affärsprocesser. Studien syftar till att bidra med kunskap om hur systemleverantörer arbetar med kunders önskemål om anpassningar i affärssystem. Studiens resultat beskriver hur systemleverantörer bemöter den problematik litteraturen redogör. Det presenteras även en specifik process för hur systemleverantörer kan arbeta med anpassningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)