Materialets betydelse i en I ur och skur förskola. "Vi har en spindelkrabba i skogen!".

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att undersöka hur barn i en I ur och skur förskola använder sig avnaturmaterialet i sina lekar. Vi har valt att studera barn i en utomhusförskola som har profilenI ur och skur. Verksamheten använder sig av naturen som barnens lekrum, där de får användasig av naturmaterialet som deras leksaker och lekredskap. Pedagogiken vill främja barnslärande om naturen tillsammans med pedagogerna. Vi har valt att använda oss av Vygotskijoch hans sociokulturella teori när vi har studerat barns fantasiförmåga. Då I ur och skur integrundar på en vetenskaplig teori använder vi även oss av utomhuspedagogik ochupplevelsebaserat lärande. Upplevelsebaserade lärande handlar om att barnen ska upplevanaturen tillsammans med alla sina sinnen. I bakgrunden presenterar vi I ur och skur, där vi harvalt att beskriva pedagogiken utifrån I ur och skurs modell där barnet står i centrum.Utifrån teorierna om barns lärande har vi valt att använda oss av observation som metod föratt kunna synliggöra hur barn använder sig av fantasin i sina lekar i skogen. Genom våraobservationer har vi sett att barn utgår både från materialet och leken. Barn kan utgå ifrånmaterialet i leken men det kan även utgå ifrån en lek och sedan välja materialet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)