Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom som kan få stora konsekvenser för personers hälsa. För att kunna ge personcentrerad vård, lindra lidande och underlätta vardagen för patienter med hjärtsvikt behöver sjuksköterskor få kunskap om hur det är att leva med sjukdomen. Hänsyn behöver tas till hela människan och till olika typer av lidande. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen. Metod: Litteraturstudie av vetenskapliga studier med kvalitativ design. Analysen av studierna baserades på Fribergs femstegsmodell och gjordes med en induktiv ansats. Resultat: Tre övergripande teman identifierades: Begränsningar i vardagen, Social inverkan och Förändrade känslor. Slutsats: Upplevelsen av att leva med hjärtsvikt medför lidande i olika dimensioner. Förståelse för detta är värdefullt i sjuksköterskors utformning av omvårdnad vid hjärtsvikt. Omvårdnaden bör fokusera på att hjälpa patienter hantera de upplevelser som sjukdomen ger upphov till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)