Hur förstå mäns våld mot kvinnor? En studie av teoretiska perspektiv i

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka med vilka teoretiska perspektiv kommunala handlingsplaner för mäns våld mot kvinnor konstruerar en förståelse av våldet.De teoretiska perspektiv av mäns våld mot kvinnor som återfinns i materialet är det feministiska, det psykopatologiska, det systemteoretiska och det ekologiska perspektivet. Materialet har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, Haldéns problemfigur samt Christies teori om det idealiska offret. Materialet består av 18 kommunala handlingsplaner utvalda med hjälp av ett systematiskt urval. Dess innehåll har analyserats med hjälp av kvalitativ metod, fortolkning i kombination med meningskategorisering.Resultatet visar att de kommunala handlingsplanerna i själva verket är en mängd olika typer av dokument med olika namn, syfte, innehåll och omfattning. De innehåller också ett flertal olika teoretiska perspektiv med vilka mäns våld mot kvinnor förstås. Men genom att de visar sig ha en handfallenhet inför att välja något teoretiskt perspektiv är det svårt att se att de kommunala handlingsplanerna ska kunna erbjuda socialsekreterare en teoretisk förståelse för mäns våld mot kvinnor. Samtidigt leder avsaknaden av tydliga nationella riktlinjer för vad handlingsplanerna ska innehålla i kombination med att utformandet av dem är frivilligt, till att det är svårt att se att de kommunala handlingsplanerna har någon legitimitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)