Relevansen av obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro - sett ur ett intressentperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den redovisning av sjukfrånvaro som kommer att krävas av företagen från och med den förste juli i år, 2003, har flera brister. Många intressenter anser att redovisningen inte kommer att uppnå syftet, att skapa en medvetenhet hos företagen, vilken leder till åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Informationen anses inte heller underlätta vid bedömning av företag hos de flesta intressenter. Vi kan dock konstatera att informationen får en marginellt ökad betydelse vid bedömning av kunskapsintensiva företag än traditionella företag. Detta då personalen är en kritisk resurs för företagens framgång. Informationen kommer dock inte att få någon avgörande betydelse. I och med detta kan vi konstatera att obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro inte har någon större relevans sett ur ett intressentperspektiv, varken när det gäller kunskapsintensiva eller traditionella företag. Genom att en praxis utvecklas, där det personalekonomiska bokslutet används, skapas möjlighet till att den information som lämnas från förtagen blir såväl jämförbar som relevant

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)