Mellanchefer i en organisationsförändringmed fokus på ledarskap, kommunikation och motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Författare: Ivana Mandic; [2021]

Nyckelord: Ledarskap; mellanchefer; kommunikation; ledarskap; motivation;

Sammanfattning: Vi lever i en tid av förändring. Dagens organisationer kräver flexibilitet, nyskapelse och snabba anpassningar till förändringar annars riskerar de att misslyckas och försvinna, men ändå misslyckas sjuttio procent av alla omorganisationer. Det blir inte heller lättare om man är i en utsatt position och det är mellanchefer eftersom det ställs krav på dem från överordnade chefer och förväntningar från underordnade medarbetareSyftet med studien är att få bredare kunskap för mellanchefens roll i en organisationsförändring. I studien intervjuas sex mellanchefer i olika kommunala verksamheter som har varit med om förändringsarbete för att klarlägga faktorer som ledarskap, motivation och kommunikation och hitta viktiga faktorer i en organisationsförändring utifrån mellanchefs perspektiv.Slutsatsen av studien är att mellanchefer har en utsatt roll speciellt under organisationsförändringar. De upplever en hög arbetsbelastning, stress och att det är dåligt att arbeta i en negativ miljö eftersom detta påverkar deras beslut. Mellancheferna delgav att de hade en känsla av att inte alltid kunna påverka i beslut men ändå i processen. Det framgick att mellancheferna använder sig coachande ledarskap under organisationsförändringar. Motivation var något som framgick var viktig och inte bara i organisationsförändringar utan jämnt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)