Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårsdsprogram

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Hammarström J & Ivarsson C. Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårdsprogram. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för omvårdnad, 2007.Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett av de snabbast ökande hoten mot folkhälsan. Skolan har en central roll i det hälsofrämjande arbetet med barn och ungdomar, eftersom de tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolsköterskor är centrala för skolhälsovården eftersom de är tillgängliga för elever i deras vardagsmiljö liksom för föräldrar och skolpersonal. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att utifrån användande av skolhälsovårds- program belysa vilka interventioner skolsköterskan, i samarbete med övrig skolpersonal, kan använda för att förebygga och förhindra utvecklingen av övervikt och fetma hos barn. Metoden var en litteraturstudie och baserades på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att införandet av skolhälsovårdsprogram som innehöll hälsobaserad lärarundervisning, förändring av skolmåltider, ökad fysisk aktivitet och föräldramedverkan påverkade eleverna till en ökad kostmedvetenhet, ett ökat frukt- och grönsaksintag och en ökad fysisk aktivitet. Nyckelord: Barn, fetma, förebyggande, skolsköterska, skolhälsovårdsprogram, övervikt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)