Konsultens upplevelse av sin yrkesform - En kvalitativ arbetslivspedagogisk studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Konsultbranschen växer och hur detta påverkar individer, organisationer och samhället diskuteras frekvent i media. I denna studie vänds blicken mot konsulternas perspektiv och syftet med uppsatsen är att analysera konsulters upplevelse av sin yrkesform. Metoden för studien är kvalitativ och fem semistrukturerade intervjuer ligger till grund för den empiri som presenteras. Studien har gjorts utifrån en abduktiv och hermeneutisk forskningsansats. Frågeställningarna fokuserar på vad som kännetecknar bilden av en konsult, vilka ramar för yrkesformen som finns för konsulten att förhålla sig till, vilken betydelse som hemorganisationens organisationskultur har för konsulten samt vilka förutsättningar för lärande och utveckling konsulten upplever relaterat till sin yrkesform. Studiens resultat påvisar att bilden av en konsult kännetecknas av flera egenskaper, karaktärsdrag och funktioner som konsulterna själva också identifierar sig med. Ur bilden skapas förväntningar på konsulten som också sedan utgör en del av ramen för yrkesformen som finns för konsulten att förhålla sig till. Konsultens egenskaper och funktioner är något som förväntas tillämpas i arbetet på kundorganisationen. Övriga ramar som finns för konsulten att förhålla sig till är att återkommande byta arbetsplats där de behöver vara lyhörda och anpassa sig till olika typer av strukturer, organisationskulturer och människor. Kunduppdragen är tidsbestämda, vilket kan påverka relationsskapande såväl som känslor av tillhörighet. Kravet på leverans, att leva upp till förväntningar och att prestationerna ständigt mäts och utvärderas av både kundorganisation och hemorganisation är andra aspekter av yrkesformens ramar. Hemorganisationens organisationskultur har betydelse för konsulten på flera plan, inte minst i form av att erbjuda trygghet och stöd i den föränderliga arbetssituationen. Kulturen genererar känslor av tillhörighet, och ordet familj används återkommande för att beskriva synen på hemorganisationen. Organisationskulturen hos hemorganisationen tycks uppmuntra till lärande både för och mellan konsulterna. Yrkesformen i sig upplevs som utvecklande, då den erbjuder många utmaningar, och arbetsrotationen är en bidragande komponent i det lärande som sker. Kunskap och erfarenhet som konsulten tillägnar sig på kunduppdrag kan sedan föras tillbaka till hemorganisationen och på så vis stärka organisationens kompetens, samt användas i kommande uppdrag. I diskussionen reflekteras kring bilden av konsulten som objekt eller subjekt, organisationsandans betydelse för utveckling samt tiden som påverkande faktor för yrkesformen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)