Mänskliga rättigheter till salu? En diskursanalys av Fairtrade Internationals användning av begreppet mänskliga rättigheter

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka hur Fairtrade uttrycker sig om mänskliga rättigheter. Utifrån detta syfte dras slutsatser som söker bidra med förståelse för hur Fairtrade fungerar som aktör för mänskliga rättigheter. För att ta reda på det är uppsatsens frågeställning ”Hur använder sig Fairtrade International av begreppet mänskliga rättigheter?”. Undersökningen är gjord på utvalda delar från Fairtrade-texter som handlar om mänskliga rättigheter, som publicerats på Fairtrade.net. Den valda teorin som appliceras på materialet är Human Rights Based Approach med inriktning på kritik mot den samt två av Gauri och Gloppens analystyper inom angreppssättet, programming approaches och rights talk approaches. Metoden för uppsatsen är diskursanalys som bygger på Laclau och Mouffes diskursteori. Resultatet visar att Fairtrade framställer sig själva som en av lösningarna på människorättsproblem vilket leder till att individuella konsumenter blir skyldighetsbärare. Det har också framkommit att Fairtrade applicerar Human Rights Based Approach i några avseenden men brister i det mest centrala som är att peka ut staten som huvudsaklig skyldighetsbärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)