Language Minority Students

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att ta reda på vilket stöd det finns för språkminoritetselever, dvs elever i USA som inte har engelskan som modersmål, i de amerikanske klassrummen. Jag intervjuade fem amerikanska lärare i Atlanta. Jag ville ta reda på hur medvetna dessa lärare är om de speciella behov språkminoritetselever har. De fem intervjuade lärarna kände till grundläggande ideer om att undervisa språkminoritetselever i sina klassrum men ingen av dem hade läst om det under sin utbildning. Undersökningen indikerar att andra språk än engelska inte har så stor betydelse i skolor i Atlanta och att lärare inte får tillräckligt med undervisning om språkminoritetselever. Något som är överraskande eftersom det är förutspått att år 2020 kommer tjugofem procent av de amerikanska eleverna ha ett annat modersmål än engelska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)