Hur bestäms tid och resurs inom projekteringsfasen? : En studie gjord på NCC Karlstad

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Projektering är det som, genom utredningar och planering, utformar ett byggprojekt. Planeringen av den tid ochresurs som krävs för att lyckas är allt som oftast ett komplext arbete. NCC Karlstad arbetar mest enligtentreprenadformen totalentreprenad, vilket gör att projektering utgör en viktig del av deras verksamhet. I ett stort företag som NCC bör den erfarenhet och de interna resurser som finns vara en tillgång för att förenkla planeringen. Därmed ligger det i NCC:s intresse att utvärdera och utveckla denna process.

Enligt NCC är disponeringen av tid och resurs i denna process ett problem då produktionen ofta startar innanprojekteringen är klar. Ofullständiga handlingar leder oftast till kostsamma lösningar för platschefen på byggplatsen. Detta scenario är något som bör kunna avhjälpas om källan till problemet hittas. Därför är rapportens mål att ta reda på hur tid och resurs bestäms inom projekteringsfasen och om det sker enligt NCC:s uppsatta riktlinjer. Syftet är att utreda hur NCC kan säkerställa att man lägger tillräckligt med resurser i projekteringsfasen.

För att hitta de parametrar som verkar avgörande för en god projektering har tre angreppsvinklar använts. Teoristudie som svarar på hur det bör göras, fallstudie som svarar på hur det har gjorts och en intervjustudie som svarar på hur de säger att de gör. Dessa tre studier har använts för att hitta gemensamma nämnare därstyrkor/svagheter belyses.

Studien visar att erfarenheter är det som till största del används till att bestämma tid och resurs inomprojekteringen. Dock efterföljs inte alltid NCC:s uppsatta riktlinjer i den utsträckning som det borde, t.ex. inom just erfarenhetsåterföring, där det finns tydliga utvecklingsmöjligheter för att underlätta projekteringen. NCC har under senare tid utvecklat nya metoder och system som gynnar planeringsprocessen vilket tyder på att viljan att utveckla företaget finns. Rapporten belyser viktiga parametrar som bör underlätta för NCC att utvecklas än mer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)