Språkets betydelse för lärandet i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: I denna kunskapsöversikt undersöks språkets betydelse för lärandet i matematik. Granskning av forskning påvisar olika riktningar i undervisningen kring språk i ämnet. Riktningarna som granskas är diskursiv undervisning, som bygger på kommunikation och lärande i samspel, samt lexikal undervisning där ordförråd och kunskap byggs upp stegvis. Kodväxling, flerspråkiga klassrum samt modersmålets betydelse är andra element som belyses som gynnsamma för lärandet. Även om forskarna lyfter frågan från olika vinklar och forskningen resulterar i olika idéer är de i stort sett överens om att modersmålet har en betydande och avgörande roll för matematiklärandet.   Då det i svenska skolan idag är en stor andel elever med annat modersmål än svenska är det ytterst relevant och viktigt för lärarprofessionen att tillägna sig kunskap kring hur man på bästa sätt gynnar dessa elever. Den svenska läroplanen beskriver det kompensatoriska uppdrag skolan har med särskilt ansvar för de elever som av olika anledning har svårt att nå målen (Skolverket, 2018). Efter en fördjupad litteraturöversikt, är vår samlade bild, likt den övervägande forskning visar, att den mest gynnsamma lärandemiljön är när den diskursiva undervisningen varvas med den lexikala undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)