Föreningskultur, Kommersialiseringen & 51-procentsregeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Svensk fotboll har en starkt rotad föreningskultur som bygger på ideellt engagemang,amatörmässiga ideal och demokrati. Under lång tid har dock fotbollen i stort genomgått enkommersialiseringsprocess där elitfotbollen allt mer styrs som företag och ekonomi blir alltviktigare. Detta har skapat en debatt kring 51-procentsregeln som hindrar privata investerare från attköpa upp svenska klubbar. Supportrarna värnar om denna regeln och under tidigt 10-tal var fråganom en avreglering uppe i Riksidrottsförbundets stämma men supportrarna protesterande och regelnblev kvar.Supportrarnas åsikt i frågan framkommer därmed tydligt vilket leder oss in på vårt syfte. Vi vill tareda på hur ledande organisationer inom svensk fotboll och svenska elitfotbollsklubbar ser på densvenska föreningskulturen och den svenska föreningsstrukturen, samt vad de anser att de finns förkonsekvenser med att ha kvar respektive häva 51-procentsregeln. För att genomföra studien har detgjorts totalt sju stycken intervjuer, med fem klubbchefer i svenska elitfotbollsklubbar och envardera med representanter från Riksidrottsförbundet och Svensk Elitfotboll.Studien har gett oss tydliga svar på vad dessa respondenter har för åsikter kring den svenskaföreningskulturen och 51-procentsregeln men även kring den svenska fotbollsstrukturen. Detframkommer i studien kritik till den svenska strukturen och även hanteringen av pandemin ochflertalet respondenter kräver förändringar. Studien hoppas kunna bidra med att vara ett underlag försådana eventuella förändringar samt hoppas vi, kunna öka förståelsen för olika aktörers perspektiv ihögst aktuella frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)