Erfarenheter i det dagliga livet med Parkinsons sjukdom : ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Damian Geraci; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund. Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som påverkar kognition, motorik, sociala förhållanden och självkänslan. Det finns inget botemedel och att leva med Parkinsons innefattar bland annat att patienterna måste anpassa det dagliga livet efter sjukdomen. Således påverkas flera livsområden hos individen. Syfte. Att belysa erfarenheter i det dagliga livet hos individer med Parkinsons sjukdom. Metod. En litteraturstudie i vilken kvalitativa artiklar ingått. Sökningar utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Efter kvalitetsbedömningen erhöll åtta artiklar tillräcklig kvalité för att inkluderas och analyseras i studien. Resultat. Tre teman; dagen var inte längre densamma, det var svårt att klara sig själv och det emotionella livet var i obalans. Resultatet visade att individerna med Parkinsons sjukdom genomgick både fysiska och psykiska förändringar, många upplevde att de tappade kontrollen över sin kropp och att det var svårt att planera sitt dagliga liv. Resultatet visade också att individer med Parkinsons sjukdom erfor att läkemedel var en viktig del för att hålla sjukdomen i styr men att de trots intag av läkemedel ändå upplevde att de var beroende av andra i sin omgivning för att klara vardagen. Slutsats. För personer med Parkinsons sjukdom är det dagliga livet är oförutsägbart. Att leva med Parkinsons sjukdom gör det svårt att bevara sin självständighet och autonomi samt att känslorna kan vara många och intensiva. Sjuksköterskan måste förstå patienten ur dennes perspektiv för att främja hälsa och välbefinnande samt för att kunna anpassa omvårdnaden utefter individen.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)