"Det handlar om oss som finns i förskolan" : En intervjustudie om pedagogers uppfattningar om förskolans demokratiska uppdrag.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Studiens övergripande syfte är att få kunskap om barnskötares och förskollärares uppfattningar om förskolans demokratiska uppdrag. Studien inriktas mot hur de båda yrkesrollerna uppfattar att de transformerar läroplanens formulerade demokratiuppdrag. Utifrån dessa beskrivningar belyses demokratiuppdragets olika delar (om, för och genom demokrati) samt om någon del hamnar i förgrund respektive bakgrund i pedagogernas tal om demokrati i förskolan.  Läroplanen har som syfte att göra förskolans utbildning likvärdig i hela landet, pedagogers uppfattningar om demokratiuppdraget är på så vis av stor vikt för vilka demokratiska kunskaper barn ges förutsättningar för att skapa inom ramen för läroplanens centralt formulerade demokratiuppdrag.  Empirin samlades in genom kvalitativa intervjuer med barnskötare och förskollärare och analyserades utifrån teman vilka blev synbara i analys av empirin. Studien utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv i vilken transformering av läroplanens formuleringar i realiteten fokuserades. Demokratiuppdraget analyserades även utifrån demokratiuppdragets tre delar, om, för och genom demokrati.  Utifrån studiens resultat framgår det att pedagogerna uppfattar demokratiuppdraget som genomsyrande för hela utbildningen där pedagogers förhållningssätt ses som av stor vikt för barns möjlighet till reellt inflytande. Pedagogerna uppfattar demokrati i förskolan som inflytande och delaktighet där barn har rätt att göra sin röst hörd och alla är lika värda tillsammans med både individens rätt till handlingsutrymme samt individesn delaktigeht i en gemenskap. Demokratiuppdraget uppfattas av pedagogerna som förberedande för framtida samhällsmedborgare likväl som att barn är samhällsmedborgare här och nu. Pedagogerna uppfattar att demokrati i förskolan mestadels sker i spontana situationer och att det som planeras blir formellla situationer vilka behandlar röstning och andra demokratiska procedurer. Studiens resultat visar att pedagogernas transformeringar utifrån läroplanens formuleringar sätter arbete genom demokrati i förgrund och att lärande om demokrati och mänskliga rättigheter samt förberedande för framtida samhällsmedborgare hamnar i bakgrund. Utifrån dessa delar uppfattas demokratiuppdraget som en helhet, vilka växelverkar med varandra, även om pedagogerna uppfattar att deras förhållningssätt är av största vikt. Studiens resultat påvisar att pedagogerna uppfattar demokrati som både besluts - och livsform. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)