PULSEN: Design av en skolgårdsprodukt som främjar fysisk, psykisk och social aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Sammanfattning: I detta examensarbete har ett produktkoncept tagits fram som erbjuder aktiviteter för en allt mer stillasittande grupp i samhället, nämligen mellan- och högstadieelever. Dagens bristande utbud av sysselsättning på rasterna och fritids bidrar till ökade nivåer av fysisk inaktivitet, vilket i sin tur leder till försämrad fysisk och psykisk hälsa. Grundad på utforskning av elevernas behov, krav och intressen skapar konceptet Pulsen en mer aktiv och hållbar skolmiljö för alla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)