Arbetsterapeuters uppfattning om begreppet aktivitetsbalans - En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns en stark koppling mellan obalans i vardagsaktiviteter och stressrelaterad psykisk ohälsa. Med hjälp av interventioner baserade på det arbetsterapeutiska begreppet aktivitetsbalans kan människor med stressrelaterad psykisk ohälsa få hjälp att uppnå välmående och välbefinnande i vardagen. Begreppets definition har förändrats över tid och idag finns det utifrån olika författare, flera olika dimensioner och definitioner av aktivitetsbalans. Aktivitetsbalans är en subjektiv upplevelse som kan förändras över tid och som kan påverkas av omgivningsmässiga faktorer. Det finns få studier om aktivitetsbalans utifrån arbetsterapeuters uppfattning om begreppet. Syfte: Syftet var att belysa hur arbetsterapeuter, som arbetar i primärvården med stressrelaterad psykisk ohälsa, uppfattar begreppet aktivitetsbalans.Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem arbetsterapeuter som arbetar i primärvården med stressrelaterad psykisk ohälsa genomfördes. Dataanalys genomfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.Resultat: Arbetsterapeuters uppfattningar om aktivitetsbalans delades in i tre huvudkategorier: Begreppet aktivitetsbalans formas av erfarenheter, Innebörden av aktivitetsbalans, Faktorer som påverkar aktivitetsbalans. Alla huvudkategorier har två tillhörande underkategorier. Studiens analys utmynnade i temat: Aktivitetsbalans är ett komplext begrepp. Slutsats: Den föreliggande studien har utmynnat i att begreppet behöver tydliggöras både i teori och i praktiken samt att mer forskning gällande arbetsterapeuters uppfattningar om begreppet aktivitetsbalans behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)