Finns det ej någon tjej till mig? : kontaktannonser i tidningen Land 1979-2019

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Jag har undersökt kärlekssökande på landsbygden genom att studera 605 kontaktannonser i tidningen Land. Studien omfattar perioden mellan 1979 till 2019 vilket har varit en tid av stora förändringar på landsbygden. Inte minst har lantbrukarna blivit färre. Tidningen Land är LRF:s medlemstidning men också en familjetidning som riktar sig till alla som bor och verkar på landsbygden. Det betyder att kontaktannonserna i tidningen innefattar både lantbrukaren och landsbygdsbon som kärlekssökare. Målet har varit att få en bild av vilka idealbilder och normer som blir framträdande om män, kvinnor och den heterosexuella relationen. Materialinsamlingen och analysen har gjorts genom innehållsanalys, narrativanalys och den kontaktannonsanpassade metoden ego- och altarbeskrivning. Resultatet visar att män och kvinnor framställer varandra och sig själva genom idealbilder där ett genuskontrakt framträder. Genuskontraktet upprätthålls av annonsörernas uppfattning om genusroller som i kontaktannonserna visar sig genom idealbilder och normer kring vad som är manligt och kvinnligt. Bland annat önskar sig vissa kvinnor händiga män med ett intellektuellt sinne medan vissa män önskar sig kvinnor som rör sig i samma intressesfär som de själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)