Klimatflyktingar, en fråga om samarbete? : En studie om internationellt samarbete i kontexten klimatflyktingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

I takt med att de globala klimatförändringarna fortsätter kommer konsekvenserna bli allt mer ödesdigra. Vissa av dessa konsekvenser förbises ofta i den globala debatten och i världspolitikens inflytelserika kretsar. Uppskattningar gör gällande att så många som 200 miljoner människor blivit förskjutna som en konsekvens av klimatförändringarna. Detta aktualiserar frågan om klimatflyktingar. Syftet med denna uppsats är att studera varför det internationella samarbetet gällande klimatflyktingar kan betraktas som begränsat. För att närmre studera denna fråga har jag gjort en case study, en tolkande kvalitativ textanalys. Liberalism och realism används som teoretiskt ramverk, som redskap för analysen. De centrala slutsatserna är främst att det för närvarande existerar ett definitionsproblem vad gäller klimatflyktingar, det finns ekonomiska hinder för samarbete och frågan betraktas som ett problem begränsat till låginkomstländer känsliga för klimatförändringar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)