Reseberättelsens didaktiska potential : En analys av Fredrika Bremers reseberättelse Hemmen i den nya världen och Henry Morton Stanleys Hur jag fann Livingstone.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur historiska reseberättelser kan användas i svenskundervisning på gymnasiet. Detta gjordes genom en analys av Fredrika Bremers Hemmen i den nya världen (1853–1854) och Henry Morton Stanleys Hur jag fann Livingstone (1872) där genretypiska teman och konflikter identifierades utifrån bland annat Carina Lidströms genrekriterier och personabegrepp. De teman som analyserades är: persona, läsarens man på plats, mötet med andra kulturer samt kvinnligt och manligt. Dessa utgjorde tillsammans med bland annat Kathleen McCormicks litteraturdidaktiska repertoarteori grunden för den avslutande didaktiska diskussionen.  Resultatet visar att både Bremers och Stanleys reseberättelser har många teman och konflikter som lämpar sig för undervisning, bland annat att de visar på ideologiska motstridigheter i sin samtid, och att reseberättelsen som genre har hög didaktisk potential bland annat genom sin position mellan fakta och fiktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)