Den mobila marknadsföringens utveckling - Sociala medier som plattform för mobil marknadsföring.

Detta är en Kandidat-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Författare: Daniel Larsson; Rawa Ebrahimzade; [2011-09-07]

Nyckelord: mobil marknadsföring; sociala medier; LBS;

Sammanfattning: Företag har sedan länge varit intresserade av mobil marknadsföring och då speciellt medplatsbaserade tjänster (Location Based Services – LBS) som fokus. Ett stort hinder för denna nyamarknadföringskanal har då varit att hantera kundens acceptans till reklam i mobilen. Vårt syfteär att identifiera faktorer som visat sig vara kritiska och idag hanterbara för att uppnå en lyckadmobil marknadsföring. Den utförda empiriska studien pekar på att en stor del av befolkningenäger tillräckligt avancerade mobiler för att hantera en mer anpassad mobil marknadsföring. Detinnebär att dagens verklighet skiljer sig märkbart i jämförelse med bara för 5-10 år sedan.Undersökningen gjordes i form av en online-enkät som gav resultat i en större mängdkvantitativ information. Genom att jämföra tidigare forskningsarbeten kring mobilmarknadsföring, kundacceptans och sociala mediers framfart med de data vi samlat in har viidentifierat ett antal kritiska framgångsfaktorer som måste tas i beaktande underimplementering av tekniken. Vad vi också sett är att sociala medier med dess LBS kan verka somett ramverk för mobil marknadsföring för att hantera dessa faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)