Upplevd aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med demens

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar kraftigt och anhöriga till dessa påverkas i vardagen på olika sätt, vilket kan påverka deras hälsa. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med demens. Metod: Data inhämtades genom en fokusgrupp vid två upprepade tillfällen med 5 deltagare. En riktad innehållsanalys genomfördes baserat på ValMO modellen som förutbestämd teori. Resultat: Hypotesen att anhöriga upplever aktivitetsobalans bekräftades av resultatet som visade påverkan i vardagen genom förluster av aktiviteter med meningsfullt värde för den anhörige på grund av tidsbrist, fysiska och psykiska påfrestningar relaterade till krav att ta hand om personen med demens. Det fanns en obalans mellan de anhörigas förutsättningar i förhållande till aktiviteter och miljöns krav. Diskussion: ValMO modellen som utgångspunkt för analysen visade begränsningar för resurser och stöd i samhället för den anhörige. Behovet av ytterligare forskning och insatser samt hur arbetsterapeuters kunskaper kan komma till användning är stort. Slutsats: Anhöriga till personer med demens upplever aktivitetsobalans på grund av höga krav från sig själva samt upplever förlust av aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)