Bakom raderna och mellan orden. : En diskursanalys om före detta hemlösas upplevelser genom självbiografier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur bilden av hemlösa/hemlöshet konstrueras i självbiografier som är författade av före detta hemlösa. Avsikten är att undersöka vad författarna uttrycker när de talar om hemlöshet genom att undersöka vilka mönster vi kan hitta i deras berättelser. För att analysera detta fenomen använder vi diskursanalys och det socialkonstruktivistiska perspektivet eftersom de lämpar sig väl när man vill studera diskurser utifrån textmaterial. Vår studie grundas i fyra självbiografier som är författade av före detta hemlösa. I vår studie har vi funnit tre framträdande diskurser som beskriver tre möjliga konstruktioner av hemlöshet och även vilka konsekvenser konstruktionen får för individen. Diskurserna är utestängning, maktlöshet och beroende. Diskurserna företräder den styrande ordningen utifrån vilken hemlöshet kan förstås och är därmed ett sätt att uppfatta verkligheten. Slutsatser som vi kan dra utifrån denna studie är att hemlösa konstrueras som avvikande subjekt som inte tillåts att vara en del av innanförskapet i samhället. Vår studie beskriver också en annan sida av hemlösheten kopplat till frihet från ansvar men även maktlöshet och beroende kopplat till individens utsatthet gentemot myndigheter och organisationer. Vår önskan är att studien ska bidra till en ökad reflektion inom det sociala arbetet i syfte att stärka klientens självbestämmande och delaktighet. Vi är också glada om vi kan bidra till en allmän tankeställare kring hur vi bemöter människor i vår vardag, speciellt de socialt utsatta som ofta möts av förakt och avsky. I vår studie kunde vi se ett ökat våld gentemot de hemlösa vilket visar på att vårt samhälle blir allt tuffare att leva i och att det finns ett ökat behov av att utöka empatin. Vårt resultat kan också vara användbart för de professionella i mötet med de som står utan bostad och som har en bakgrund liknande författarna till självbiografierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)