Undervisningsstrategier i Svenska för nyanlända elever : En kunskapsöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Den här litteraturstudien undersöker hur lärare och andra pedagoger inom skolverksamheten kan hjälpa nyanlända elever med det svenska språket utifrån den enskilda elevens behov. Frågeställningen som ställts är: ‘’Hur kan lärare främja utvecklingen av det svenska språket för nyanlända elever inom åk F-3 i Sverige?’’. Vetenskapliga artiklar och avhandlingar har nyttjats för att samla data för litteraturstudiens grund. Detta genom databaserna ERIC och SwePub. I resultatet framkommer det att elevernas tidigare erfarenheter bör tas tillvara, att goda relationer gynnar elevernas språk samt elevernas kunskap, erfarenheter och förmågor. En stor aspekt inom resultatet är samarbete mellan lärare och andra pedagoger likaså föräldrar och modersmålslärare, även elevernas modersmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)