Ulla Molin och Hallqvistska gården i Lund : då, nu & sen

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Sammanfattning: Brf Hallqvistska gården är belägen på Kävlingevägen 36 i Lund. Föreningen består av sex hushåll, vilka gemensamt nyttjar och ansvarar för hur trädgården ska disponeras ochskötas. Trädgården utmärker sig genom att den är ritad av Ulla Molin och dessutom kom att bli denna tongivande trädgårdskvinnas sista trädgårdsuppdrag. Trädgården anlades1992-1993, då även tre nya hus byggdes och de befintliga 1800-talshusen renoverades på ett för helhetsintrycket känsligt sätt av arkitekt Gunilla Svensson i samarbete medinredningsarkitekt Märta Bergström. Hus såväl som trädgård har uppmärksammats för sin arkitektur och 1993 erhöll deras upphovskvinnor Lunds kommuns stadsbyggnadspris. Trädgården står idag inför ett visst renoverings- och förnyelsebehov, som de boende inte vet hur de ska ge sig i kast med. Majoriteten vill bevara det ”molinska”, men intresset fördet är inte lika stort i alla hushållen. Det styrelsen efterfrågar är på vilket sätt de ska bevara den unika ”molinska” karaktären. För att få till stånd en diskussion, grundad på kunskap om vad som speciellt utmärker denna trädgård, vände sig bostadsrättsföreningens styrelse till SLU med en förfrågan om intresse fanns för att genomföra ett examensarbete. En genomgående fråga har varit om denna trädgård är bevarandevärd sett ur ett större perspektiv än de boendes och i så fall varför. För att kunna ge ett svar och driva de boendes diskussion vidare, har det därför varit av vikt att lära känna platsen ur ettstadsbyggnadssammanhang och ta reda på vad som utmärker den molinska karaktären – i stort och i denna specifika trädgård. Slutligen kan sägas att trädgården idag är mycket välbevarad sett ur flera aspekter. Att fortsätta bevara och till viss del förnya skulle inte kräva någon större insats, varken tidsmässigt eller ekonomiskt, men behöver präglas av planering, framförhållning och en gemensam vilja.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)