Affärsförhandlingar i Hong Kong och Kina : En undersökning av existerande skillnader ur ett svenskt perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Niklas Olsson; [2009]

Nyckelord: affärsförhandling; hong kong; kina;

Sammanfattning:

Denna uppsats syftar till att visa på de skillnader som existerar mellan affärsförhandlingar i Folkrepubliken Kina och Hong Kong. Trots att de officiellt är ett och samma land existerar stora olikheter i samhälle och kultur till följd av Kinas och Hong Kongs historiska utveckling.  För att göra denna jämförelse genomfördes en undersökning med tre stycken svenska företag som gör affärer i Hong Kong. Det hämtades även in sekundärdata från andra liknande undersökningar i Kina, som även gjorts med svenska företag, vilka sedan jämfördes och ledde till ett antal slutsatser. Jämförelsen visade att företag i Kina tänker mer långsiktigt under förhandlingar än företag i Hong Kong och gärna etablerar en personlig relation mellan anställda vid företagen. Förhandlingarna i Hong Kong handlar oftast till största delen om pris medan förhandlingar i Kina även behandlar ämnen som teknologi och know-how överföring. Vidare är kineserna mer angelägna om att hålla kontakten även efter en förhandling i form av regelbunden kontakt, sociala aktiviteter och stora middagar vilket är närmast obefintligt i Hong Kong.

Ett flertal kulturella jämförelser gjordes också för att kunna förklara varför det existerar skillnader i förhandlingsprocessen, vilka redovisas i slutkapitlet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)