Acceptance and Commitment Therapy som stresshanteringsmetod för lärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Fyrtiosju lärare randomiserades dels till en grupp som fick genomgå Acceptance and Commitment Therapy- Stress Management Intervention (n=24), dels till en kontrollgupp (n=23) i form av väntelista. En matchning genomfördes på det primära utfallsmåttet upplevd stress. Majoriteten av deltagarna var kvinnor, och samtliga arbetade som lärare i Stockholms län. För- och eftermätning genomfördes för samtliga utfallsmått. Interventionen omfattade 12 timmar fördelat på fyra veckor, med hemuppgifter mellan träffarna. Som förväntat visade resultatet signifikant minskad upplevelse av stress för de lärare som genomgått interventionen jämfört med kontrollgruppen. Däremot kunde studien inte påvisa att interventionen hade någon signifikant effekt för generell psykisk hälsa, utmattningssyndrom, krav och kontroll, prestationsbaserad självkänsla samt psykologisk flexibilitet. Diskussionen fokuserade särskilt på resultaten i relation till tidigare studier samt till relevant teori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)