Invandrarakademikers potential : en studie om högutbildade bosniska invandrares möte med den svenska arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Vesna Sehovac; [2002]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Det skrivs mycket om högutbildade invandrares svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Ett problem som associeras direkt med en systematisk och strukturell diskriminering. Mitt syfte med detta arbete är att försöka belysa hur högutbildade invandrare från Bosnien upplever sin livssituation och hur de blir bemötta på den svenska arbetsmarknaden. Syfte har jag försökt nå genom att besvara följande frågeställningar: Hur upplever högskoleutbildade bosniska invandrare i Sverige att de klarar sig på arbetsmarknaden? Vilka faktorer är av betydelse för deras svårigheter att hävda sig på den svenska arbetsmarknaden och få ett kvalificerat arbete? Jag har gjort en litteraturstudie och genomfört åtta intervjuer med högutbildade invandrare (fyra män och fyra kvinnor) som invandrat från Bosnien till Sverige under åren 1992-1993. Litteraturen jag använt mig av i arbetet behandlar invandrarnas problem på arbetsmarknaden och i samhället i allmänhet. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning, för att på bästa sätt kunna belysa individens egna erfarenheter av problemet. På grund av det begränsade antalet intervjuer kommer undersökningen inte att vara representativ men analysen av materialet kan bidra till bättre förståelse av högutbildade invandrares situation i mötet med den svenska arbetsmarknaden. Studien visar att det finns en potential av kompetens och arbetskraft bland bosniska invandrare som kom till Sverige under perioden 1992-1993. Samtliga åtta intervjupersoner kom till Sverige med "bagage" (utbildning och yrkeserfarenhet) men befinner sig idag på "fel plats" på den svenska arbetsmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)