Babblarna som språkmaterial : En intervjustudie om att använda Babblarna som ett material för att stödja de yngsta barnens språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: I denna studie redogörs för hur några förskolepedagoger arbetar med språkmaterialet Babblarna utifrån deras mål att främja barns språkliga utveckling. Babblarna är ett material som bygger på att användas i barngrupp och som då blir som social aktivitet. Studiens syfte är att undersöka hur förskolepedagogerna ifråga arbetar med Babblarna samt att granska hur de uppfattar att barnen utvecklas genom språkmaterialet. I materialet med Babblarna finns bl.a. som plastfigurer, böcker och spel.   Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer med åtta förskolepedagoger som arbetar inom förskolan och med de yngsta barnen. Det resultat vi fått fram och förskolepedagogernas intervjusvar har tolkats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Samtliga förskolepedagoger som deltog i studien uppfattar ett tydligt intresse hos barnen i arbetet med Babblarna. Materialet med Babblarna har dessutom utvecklats vidare av förskolepedagogerna. Genom olika aktiviteter kring Babblarna blir det ett verktyg för att främja barnens språkliga utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)