Basel II ur ett konkurrensperspektiv : En studie i nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning:

Konkurrensen på den svenska bankmarknaden har efter en rad avregleringar på 1990-talet förbättrats, mycket på grund av nya nischbanker som på allvar börjat tävla med de stora aktörerna på marknaden. I februari år 2007 inträdde ett nytt regelverk för banker, Basel II, som bland annat reglerar hur mycket kapital en bank måste hålla i förhållande till den risk den tar. Regelverket öppnar upp för banker att använda olika metoder, som kostar olika mycket att implementera och underhålla, för att beräkna detta kapitalkrav. Som en följd av detta kommer mindre banker att ha svårt att bära de kostnader som mer avancerade metoder för med sig. Valet av beräkningsmetoder kommer också leda till att banker beläggs med olika stora kapitalkrav.

Denna studie syftar till att beskriva den förväntade effekt införandet av Basel II kommer att ha på nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden. För att kunna besvara detta syfte har en kvalitativ studie genomförts, där intervjuer med nio nischbanker och två storbanker gjorts. Dessutom har representanter från Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Konkurrensverket samt KPMG Financial Services intervjuats, för att få en djupare inblick i regelverkets konkurrenspåverkande effekter på olika typer av banker.

Studien har visat på att de aspekter i Basel II som kan komma att påverka konkurrensen på marknaden är de kostnader som implementering och tillämpning av regelverket kommer att innebära samt det faktum att banker tillåts använda olika metoder för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker, med en ökad prisdifferentiering baserad på risk som följd. Nischbankerna har möjlighet att behålla och förstärka sin ställning på marknaden förutsatt att de anpassar sin verksamhet efter de nya förutsättningar som regelverket innebär.

Vidare har ur studien framkommit att det finns fördelar med att vara en nischaktör, oavsett storlek, över att vara en liten aktör. För banker som konkurrerar om lågriskkunder innebär regelverket fördelar för dem som antingen är riktigt stora fullsortimentsbanker eller riktigt nischade banker som då kan vara stora inom ett specifikt område. En bank som nischar sig mot ett kundsegment med högre risk måste inte nå samma volymer, då marginalerna där förväntas bli högre, men banken måste begränsa sin verksamhet för att fortsatt kunna använda mindre kostnadskrävande beräkningsmetoder utan att tappa konkurrensmässigt på detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)