Lärares uppfattningar av laborativ matematikundervisning. En intervjustudie med fem lärare verksamma i åk1-3

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Anna Blomdahl; [2015]

Nyckelord: Laborativ matematik; konkret material; olika sinne;

Sammanfattning: Lärandet inom laborativ matematikundervisning innebär att man genomgår en process fråndet konkreta till det abstrakta. Bakgrunden till min studie är att försöka utröna vilkauppfattningar lärare har om laborativ matematik och mitt syfte söker svar på följandefrågeställning:Vilka uppfattningar finns hos lärare av laborativ matematikundervisning?Genom en kvalitativ intervjuserie med fem lärare undersöktes deras uppfattningar beträffandelaborativ matematik. Resultatet visar att fyra kvalitativt skilda uppfattningar kundeutkristalliseras. Dessa uppfattningar var: konkret material, olika sinnen, kommunikation ochsamarbete samt konkretion – abstraktion. Tillsammans med andra frekventa variabler såsomvariation i undervisningen för att öka elevernas nyfikenhet och lust att lära, så kan kvalitetenbeträffande matematikundervisningen stärkas. Att använda sig av material och uppgifter, somhör vardagen till samt att försöka röra sig inom ett område, som hör till elevernas egenverklighet, är också variabler som kan ha effekt på undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)