Presentationsmätning i hållbarhetsinriktat entreprenörskap –En studie av fyra företag i Göteborg vars affärsidé syftar till att ha en positiv miljömässig och/eller social påverkan (17/18:12)

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Problem: I en tid med stora utmaningar för en hållbar utveckling finns det teorier attentreprenörskap kan bidra med en positiv påverkan kring detta. Begreppethållbarhetsinriktat entreprenörskap har i linje med det blivit mer och mer uppmärksammati litteraturen. Forskning kring ekonomistyrning inom området är dock mycket begränsad.Samtidigt tyder entreprenörskapsforskning på att det hållbarhetsinriktadeentreprenörskapet kan skilja sig från traditionellt entreprenörskap i olika avseenden. Dettakan troligtvis påverka praktisering av ekonomistyrning, vilket skulle behöva studerasnärmare för att klargöras.Syfte: Föreliggande studie syftar primärt till att öka kunskapen om hur företag väljer attutforma och använda ekonomistyrning, särskilt prestationsmätning, i entreprenöriellaprocesser men även om motiven till dessa val.Avgränsning: Studien fokuserar på fyra små- eller microföretag företag baserade iGöteborg.Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer hargenomförts med respondenter från företag som stämmer in i definitionen avhållbarhetsinriktat entreprenörskap.Resultat och slutsatser: Studien presenterar dels vilka prestationsmått fyra företaganvänder sig av under exploateringsfasen i deras entreprenöriella process. Studien visarockså i vilka situationer prestationsmåtten används. Vilken typ av prestationsmått somanvänds är i stort sätt i linje med normativ praktisering av prestationsmätning. Hurprestationsmåtten spelar in på exempelvis beslutsfattande visas dock skilja sig från etttraditionellt främst ekonomiskt perspektiv. Företagens hållbarhetspåverkan premieras iviss mån potentiellt på bekostnad av den ekonomiska målsättningen. i samband medbeslutsfattande.Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning i ämnet kan med utgångspunkt iföreliggande studie lägga fokus på hur prestationsmåtten som används relaterar tillvarandra i exempelvis situationer kring beslutsfattning. Ytterligare studier skulle ävenkunna fokusera på andra aspekter av ekonomistyrning, alternativt ett mer övergripandeperspektiv på ekonomistyrning i hållbarhetsinriktat entreprenörskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)